موسسه تند خوانی نصرت

مشهد

کلاس تندخوانی در مشهد

تندخوانی در شهرستان مشهد

تندخوانی در خراسان سال 95

تندخوانی در استان خراسان

تابستان 1395

در سال 95 این دوره ها در شهرستان مشهد برگزار گردید

تابستان 96

در سال 96 نیز این کلاسها در شهرستان مشهد برگزار خواهد شد

تابستان 1397

برگزاری دوره های تندخوانی در مشهد برای تابستان 1397C 2017 Yad-roye-yar institute