قران

کلاس کمک آموزشی قران

برگزاری کلاس کمک آموزشی قران توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تقویتی قران

برگزاری کلاس تقویتی قران توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تست قران

شرکت در کلاس تست زنی سریع قران و تندخوانی

کلاس خصوصی قران تقویتی

درخواست کلاس خصوصی قران تقویتی و کمک آموزشی

کلاس روش خواندن قران

کلاس روش خواندن و مطالعه قران و کتابهای مشابهC 2020 Yad-roye-yar institute