فیزیک

کلاس کمک آموزشی فیزیک

برگزاری کلاس کمک آموزشی فیزیک توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تقویتی فیزیک

برگزاری کلاس تقویتی فیزیک توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تست فیزیک

شرکت در کلاس تست زنی سریع فیزیک و تندخوانی

کلاس خصوصی فیزیک تقویتی

درخواست کلاس خصوصی فیزیک تقویتی و کمک آموزشی

کلاس روش خواندن فیزیک

کلاس روش خواندن و مطالعه فیزیک و کتابهای مشابهC 2020 Yad-roye-yar institute