فرانسه

کلاس کمک آموزشی فرانسه

برگزاری کلاس کمک آموزشی فرانسه توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تقویتی فرانسه

برگزاری کلاس تقویتی فرانسه توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تست فرانسه

شرکت در کلاس تست زنی سریع فرانسه و تندخوانی

کلاس خصوصی فرانسه تقویتی

درخواست کلاس خصوصی فرانسه تقویتی و کمک آموزشی

کلاس روش خواندن فرانسه

کلاس روش خواندن و مطالعه فرانسه و کتابهای مشابهC 2020 Yad-roye-yar institute