فارسی

کلاس های اموزشی و تقویتی زبان و ادبیات فارسی

برگزاری کلاس های اموزشی و تقویتی زبان و ادبیات فارسی

کلاس کمک آموزشی فارسی

برگزاری کلاس کمک آموزشی فارسی توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تقویتی فارسی

برگزاری کلاس تقویتی فارسی توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تست فارسی

شرکت در کلاس تست زنی سریع فارسی و تندخوانی

کلاس خصوصی فارسی تقویتی

درخواست کلاس خصوصی فارسی تقویتی و کمک آموزشی

کلاس روش خواندن فارسی

کلاس روش خواندن و مطالعه فارسی و کتابهای مشابهC 2020 Yad-roye-yar institute