عربی

کلاس کمک آموزشی عربی

برگزاری کلاس کمک آموزشی عربی توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تقویتی عربی

برگزاری کلاس تقویتی عربی توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تست عربی

شرکت در کلاس تست زنی سریع عربی و تندخوانی

کلاس خصوصی عربی تقویتی

درخواست کلاس خصوصی عربی تقویتی و کمک آموزشی

کلاس روش خواندن عربی

کلاس روش خواندن و مطالعه عربی و کتابهای مشابهC 2020 Yad-roye-yar institute