شیمی

کلاس کمک آموزشی شیمی

برگزاری کلاس کمک آموزشی شیمی توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تقویتی شیمی

برگزاری کلاس تقویتی شیمی توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تست شیمی

شرکت در کلاس تست زنی سریع شیمی و تندخوانی

کلاس خصوصی شیمی تقویتی

درخواست کلاس خصوصی شیمی تقویتی و کمک آموزشی

کلاس روش خواندن شیمی

کلاس روش خواندن و مطالعه شیمی و کتابهای مشابهC 2020 Yad-roye-yar institute