موسسه تند خوانی نصرت

سبک مطالعه

عکس سبک مطالعه

سبک مطالعه

چگونه تغییراتی در سبک مطالعه داشته باشیم

سبک مطالعه هر گاه نیاز به کسب اطلاعات دقیق تر و ثبت و ذخیره سازی آن باشد با سرعتی حدود 100 تا 1000 کلمه در دقیقه به مطالعه می پردازیم . نوع متن مورد مطالعه نوع نگارش آن میزان ارتباط متن با رشته تخصصی ما میزان دانسته های قبلی در ارتباط با متن مورد مطالعه میزان مطالعه درباره موضوع متن مورد مطالعه میزان نیاز به این اطلاعات در مطالعات بعدی میزان استفاده از این اطلاعات در آینده و ... در تعیین میزان سرعت مطالعه تاثیرگذار است. نیاز به این اطلاعات، همچنین سیستم مطالعه و شکل سازماندهی و ثبت اطلاعات را تعیین می کند که این خود در تعیین سرعت مناسب برای مطالعه آن متن نیز دخیل می باشد. عبارت خوانی، دقیق خوانی و خواندن تجسمی در این طبقه بندی جای دارد. در عبارت خوانی بر اندیشه خوانی، در دقیق خوانی بر ذخیره سازی، و در خواندن تجسمی بر کشف زوایای ناپیدا تاکید می شود..

عکس سبک مطالعه

سبک مطالعه1

چگونه تغییراتی در سبک مطالعه داشته باشیم

در مطالعه با سرعت کم، بر تفکر تاکید می گردد. در این طبقه که خواندن انقتثادی و خواندن برای درک جایگاه کلمات و مفاهیم و زیباشناسی جای دارد، مطالعه با سرعتی کمتر از 500 کلمه در دقیقه صورت می گیرد و گاه دقایق و ساعات طولانی صرف تفکر و تعمق در مورد یک کلمه یا عبارت می شود. در خواندن انتقادیبا تاکید بر تبیین استدلالی و نقد مطالب، مطالعه ادامه می یابد. در خواندن برای درک جایگاه مفاهیم، بر زیباشناسی و درک جنبه های ویژهو کسب لذت از مطالعه (بویژه متون ادبی) تاکید می گردد.

عکس سبک مطالعه

سبک مطالعه2

چگونه تغییراتی در سبک مطالعه2 داشته باشیم

بر این مبنا می توان به سادگی به درک این مطلب پرداخت که هر چند توانایی مطالعه با سرعتی بسیار بیشتر از سرعت معمول فعلی را می یابیم، اما مطالعه را بر اساس هدف خویش از مطالعه با توجه به سایر مسائلی که طرح گردید، با سرعتهای متفاوت، از یک کلمه در چند دقیقه تا 20000 کلمه در دقیقه، انجام می دهیم. مسئله ای که می بایست بر آن تاکید کرد این است که بسیاری از متونی را که مورد مطالعه قرار می دهیم- که بیش از 80 درصد حجم مطالعه را شامل می شود- می توان با سرعتی بیشتر مطالعه کرد، چه حاوی اطلاعاتی است که در آن مورد نیز قلاً مطالعه داشته ایم و یا مطالبی است که در توضیح سایر مطالب آورده شده است و می توان به سرعت از آن گذشت. در اینجا تاکید بر این نکته است که بیاموزیم که به سرعت از این حجم 80 درصدی درگذریم و بر مطالب تازه و با اهمیت تامل بیشتری نماییم، در صورتی که در حال حاضر تمامی متون را با سرعتی کمابیش یکسان مطالعه می کنیم که این به معنای از دست دادن وقت گرانبها، عدم تمرکز و ناتوانی در سازماندهی و ثبت مطالب است و هرگز ذخیره سازی کامل و دائمی اطلاعات را توام با خلاقیت، که به کسب قدرت مبتنی بر دانش و کشف و ابداع می انجامد، در پی نخواهد داشت. طی آموزشهای آتی درخواهید یافت که پایین بودن سرعت مطالعه عوارض متعددی را به دنبال دارد که از جمله عدم تمرکز حواس ف عدم درک مطالب، خستگی و بی علاقگی را می توان بیان کرد. ما خواهیم آموخت که با سرعتی بیشتر به مطالعهبپردازیم تا ضمنکسب لذت از مطالعه، میزان بازدهی را در واحد زمان افزایش دهیم.

عکس سبک مطالعه

سبک مطالعه3

چگونه تغییراتی در سبک مطالعه داشته باشیم

شایان گفتن است که افزایش سرعت مطالعه یعنی مطالعه بیشتر در واحد زمان، تنها از طریق سریعتر خواندن و به پیش رفتن حاصل نمی شود، هر گاه عادت و شیوه نادرست برگشت روی کلمات و خطوط قبلی را از بین ببریم- با توجه به آنکه زمانی به اندازه 30 بار خواندن متن، صرف برگشت روی خطوط قبلی می شود- افزایش سرعت مطالعه و یا خواندن حجم بیشتری از مطالب در واحد زمان حاصل می شود. در صفحات آتی خواهیم آموخت بدون برگشت روی کلمات قبلی، با درک بالا به مطالعه بپردازیم و از این رهگذر تمرکز حواس را نیز بدست آوریم. از سوی دیگر در بسیاری از اوقات مطالعه، می توان به اندیشه خوانی به جای کلمه خوانی پرداخت، حرکت سریع چشم روی کلمات بر اساس تکنیکهایی که ارائه می شود، در کنار افزایش حوزه دید، اندیشه خوانی را امکان پذیر می سازد.

عکس سبک مطالعه

سبک مطالعه4

چگونه تغییراتی در سبک مطالعه داشته باشیم

شایان گفتن است که افزایش سرعت مطالعه یعنی مطالعه بیشتر در واحد زمان، تنها از طریق سریعتر خواندن و به پیش رفتن حاصل نمی شود، هر گاه عادت و شیوه نادرست برگشت روی کلمات و خطوط قبلی را از بین ببریم- با توجه به آنکه زمانی به اندازه 30 بار خواندن متن، صرف برگشت روی خطوط قبلی می شود- افزایش سرعت مطالعه و یا خواندن حجم بیشتری از مطالب در واحد زمان حاصل می شود. در صفحات آتی خواهیم آموخت بدون برگشت روی کلمات قبلی، با درک بالا به مطالعه بپردازیم و از این رهگذر تمرکز حواس را نیز بدست آوریم. از سوی دیگر در بسیاری از اوقات مطالعه، می توان به اندیشه خوانی به جای کلمه خوانی پرداخت، حرکت سریع چشم روی کلمات بر اساس تکنیکهایی که ارائه می شود، در کنار افزایش حوزه دید، اندیشه خوانی را امکان پذیر می سازد. مسائل دیگری نیز همچون سرگردانی چشم بین کلمات و خطوط و مکث طولانی چشم روی کلمات نیز موجب کاهش سرعت مطالعه می شود، به عبارت دیگر حجم مطالعه در واحد زمان تقلیل می یابد. بر این مبنا هر گاه بیاموزیم با استفاده از تکنیکهایی که ارائه می شود با مشکلات مطالعه روان مقابله کنیم و با تمرکز کامل حواس به مطالعه بپردازیم، دیگر نیازی به برگشتهای مکرر روی کلمات قبلی نخواهد بود و هرگاه وسیع دیدن را فراگیریم، حجم مطالعه ما در واحد زمان، فازایش خواهد یافت. پس این تصور که افزایش سرعت مطالعه موجب کاهش درک مطلب و یا عدم لذت از مطالعه می شود، پندار بیهوده ای است که از بی اطلاعی گویندگان آن از سیستمهای مطالعه و مسائل فراوانی که می توان با توسل به آن به افزایش سرعت مطالعه و کسب لذت و مزایای فراوان از مطالعه پرداخت، حکایت می کند. بی کفایتی موسساتی که تحت عنوان تندخوانی به فعالیت می پردازد و عدم مطالعه و یا ناکافی بودن و یا نامفید بودن منابع مورد مطالعه ای که تاکنون در اختیار آنان قرار داشتهاست، بی تاثیر در بی اطلاعی آنان نبوده است که بی تردید مطالعه این کتاب- که جامع ترین کتابی است که در این زمینه نشر یافته است- و یا استفاده از آموزشهای حضوری انجمن قلم ایران، به بی اطلاعی و مشکلات آنان پایان خواهد داد و حداکثر بازدهی را از اقوات مطالعه خویش خواهند گرفت.

عکس سبک مطالعه

سیستم مطالعه

چگونه تغییراتی درسیستم مطالعه داشته باشیم

در هنگام مطالعه اصلی بر مبنای هدف خود از مطالعه و سیستم مطالعه و شکل استخراج و ثبت اطلاعات و نیز نوع متن، شکل دست خوانی و یا استفاده از خط بر متفاوت است. زمانی که مبادرت به دقیق خوانی می کنیم و نیاز به کسب اطلاعات جزئی تری می باشد، به حرکت دست بطور افقی و کامل و زیر تمام خطوط صورت می گیرد.

عکس سبک مطالعه

سیستم مطالعه۱

چگونه تغییراتی درسیستم مطالعه۱داشته باشیم

شیوه مارپیچ و زیگزاگ بزرگ، هنگامی به کار می رود که آشنایی قبلی با متن وجود دارد و یا به منظور آشنایی کلی با متتن و یا مرور اجمالی متونی زیاد در زمانی کم به مرور متن می پردازیم. پاراگراف خوانی نیز حکایت از آشنایی قبلی با متن یا مرور اجمالی دارد. در این حالت حرکت دست بصورت مایل است و از ابتدای پاراگراف به انتهای آخرین سطر کامل آن پاراگراف کشیده می شود.

عکس سبک مطالعه

سیستم مطالعه۲

چگونه تغییراتی در سیستم مطالعه۲داشته باشیم

در عمودی خوانی، حرکت دست از بالا به پایین نقطه صفحه است و معمولاً ازوسط صفحه صورت می گیرد، این شیوه بویژه در زمانی که اندازه سطرها کم است، بکار می رود و تمامی خطوط در نور دیده می شود. زمانی سطرها زیاد باشد، عمودی خوانی با زیگزاگهای کوتاه همراه است.

سوالات متداول