موسسه تند خوانی نصرت

در یک دوره تندخوانی چه فرامی گیرید

خلاصه آنچه فرا خواهید گرفت

چقدر تندخوان خواهید شد

بعد از یک دوره تندخوانی، چقدر سرعت مطالعه شما افزایش خواهد یافت

غیر از تندخوانی چه به دست خواهید آورد

اهداف احتمالی که به آن دست نخواهید یافتC 2017 Yad-roye-yar institute