در یک دوره تندخوانی چه فرامی گیرید

مراحل خواندن روزنامه

مراحل خواندن روزنامه به روش تندخوانی چیست

روش مطالعه تخصصی هر کتاب

برایمان مهم است که شما با روش خواندن هر کتاب به صورت مجزا اشنا شوید

خلاصه آنچه فرا خواهید گرفت

در یک نگاه

چقدر تندخوان خواهید شد

بعد از یک دوره تندخوانی، چقدر سرعت مطالعه شما افزایش خواهد یافت 4

غیر از تندخوانی چه به دست خواهید آورد

در کلاسهای تندخوانی غیر ازینکه تندخوانی می شوید چه به دست می آورید

اهداف احتمالی که به آن دست نخواهید یافت

زمان ما برای تدریس مباحث تندخوانی بسیار محدود است به همین جهتC 2020 Yad-roye-yar institute