موسسه تند خوانی نصرت

خواندن

خواندن

خواندن صحیح چه اهمیتی دارد

مقایسه یادگیری با یادآوری

یکی از اشکالات رایج دوستان هنگام مطالعه

favayede kelashaye taghviyate hafeze

favayede kelashaye taghviyate hafeze dar chist?

خواندن

هخدف از واندن اجمالی

خواندن

خواندن اجمالی چه فواید و کاربردهایی دارد

خواندن

خواندن اجمالی چه فواید و کاربردهایی دارد

خواندن3

خواندن اجمالی چه روشهایی دارد و چگونه میتوان اجمالی یا خلاصه خواند

خواندن3

کتاب رمان را چگونه میتوان تندخواند؟

خواندن 6

1. سازمان بندی ابتدایی

خواندن 6

2. تعیین هدف مطالعه

خواندن 6

3. برآورد دشواری مطلب و زمان مطالعه

خواندن 6

4. طرح سؤال

کندخواندن

علل و عوامل کندخوانی چیستC 2020 Yad-roye-yar institute