موسسه تند خوانی نصرت

خواندن

خواندن

خواندن صحیح چه اهمیتی دارد

مقایسه یادگیری با یادآوری

یکی از اشکالات رایج دوستان هنگام مطالعه

کندخواندن

علل و عوامل کندخوانی چیست

خواندن

هخدف از واندن اجمالی

خواندن

خواندن اجمالی چه فواید و کاربردهایی دارد

خواندن

خواندن اجمالی چه فواید و کاربردهایی دارد

خواندن3

خواندن اجمالی چه روشهایی دارد و چگونه میتوان اجمالی یا خلاصه خواند

خواندن3

کتاب رمان را چگونه میتوان تندخواند؟

خواندن 6

1. سازمان بندی ابتدایی

خواندن 6

2. تعیین هدف مطالعه

خواندن 6

3. برآورد دشواری مطلب و زمان مطالعه

خواندن 6

4. طرح سؤال

favayede kelashaye taghviyate hafeze

favayede kelashaye taghviyate hafeze dar chist?C 2017 Yad-roye-yar institute