موسسه تند خوانی نصرت

تند خوانی برای مادران

دوره های ویژه مادران خانه دار

چرا برای مادران دوره های ویژه در نظر گرفتیم؟

ادامه تحصیل مادران

طرح ویژه ایام نوروز

برای نوروز برنامه ای دارید؟

تخفیفات برای مادران وفزندان

ثبت نام در تند خوانی مادران خانه دار

چطور ثبت نام کنیم؟

مادران تند خوان

طرح بهمن و اسفند

مادران حواس پرت

برنامه ریزی برای تمرکز چگونه است؟C 2017 Yad-roye-yar institute