تندخوانی معلول

کلاس تندخوانی معلول جسمی حرکتی

در صورتی که فردی دارای معلولیت جسمی حرکتی است و میخواهد کلاس تندخوانی ثبت نام کند

تندخوانی معلول اختلال تکلم

افرادی که اختلال تکلم دارند، در کتاب خواندن نیز لکنت دارند و این امر باعث میشود که انها یواش تر کتاب بخوانندC 2020 Yad-roye-yar institute