تفکر و سبک زندگی

کلاس های امادگی تحصیلی دین و زندگی

برگزاری کلاس های امادگی تحصیلی دین و زندگی

کلاس های امادگی معارف اسلامی

برگزاری کلاس ها جهت امادگی درس معارف اسلامی

کلاس تقویتی و اموزشی احکام

برگزاری کلاس تقویتی و اموزشی احکام

کلاس کمک آموزشی تفکر و سبک زندگی

برگزاری کلاس کمک آموزشی تفکر و سبک زندگی توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تقویتی تفکر و سبک زندگی

برگزاری کلاس تقویتی تفکر و سبک زندگی توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تست تفکر و سبک زندگی

شرکت در کلاس تست زنی سریع تفکر و سبک زندگی و تندخوانی

کلاس خصوصی تفکر و سبک زندگی تقویتی

درخواست کلاس خصوصی تفکر و سبک زندگی تقویتی و کمک آموزشی

کلاس روش خواندن تفکر و سبک زندگی

کلاس روش خواندن و مطالعه تفکر و سبک زندگی و کتابهای مشابهC 2020 Yad-roye-yar institute