انگلیسی

کلاس کمک آموزشی انگلیسی

برگزاری کلاس کمک آموزشی انگلیسی توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تقویتی انگلیسی

برگزاری کلاس تقویتی انگلیسی توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تست انگلیسی

شرکت در کلاس تست زنی سریع انگلیسی و تندخوانی

کلاس خصوصی انگلیسی تقویتی

درخواست کلاس خصوصی انگلیسی تقویتی و کمک آموزشی

کلاس روش خواندن انگلیسی

کلاس روش خواندن و مطالعه انگلیسی و کتابهای مشابهC 2020 Yad-roye-yar institute