موسسه تند خوانی نصرت

اعتبار بخشی به آموزش تندخوانی

کلیات و مفاهیم

اعتبار سازی تندخوانی چیست

کلیات و مفاهیم

اعتبار سازی تندخوانی چیست

تعاریف

تندخوانی چیست؟

روش تحقیق

به چه روشی میتوان اثبات کرد که تمارین تندخوانی، نتیجه قطعی یا ظنی میدهند و انجام این تمارین با چه براهینی اثبات میشود

اثبات نتیجه دهی تندخوانی

چند درصد از دانشجویانی که در کلاسهای تندخوانی شرکت میکنند میتوانند تندخوان شوندC 2017 Yad-roye-yar institute