موسسه تند خوانی نصرت

آفات مطالعه

عکس آفات مطالعه

درمان آفات مطالعه

چگونه تغییراتی در آفات مطالعه داشته باشیم

هر آن چیزی که موجب شود نتوان حداکثر بازدهی را از اوقات مطالعه دریافت کرد، آفات مطالعه نامیده می شود: هر گاه نتوان مطلبی را با یک بار یادگیری فرا گرفت و نتوان آن را برای همیشه یا مدتی طولانی به خاطر سپرد و فراموشی ایجاد شود، همچنین هر گاه نتوان در هنگام مطالعه با تمرکز حواس کامل عمل کرد و نیز نتوان با علاقه و اشتیاق به مطالعه پرداخت و خستگی ایجاد شود و نتوان با علاقه واشتیاق به مطالعه پرداخت و خستگی ایجاد شود و نتوان به درک زوایای ناپیدا پرداخت و در تحلیل مطالب با مشکل مواجه شویم و...، در تمامی این اوقات با آفات مطالعه مواجه هستیم.

عکس آفات مطالعه

راهکار رفع افات مطالعه

چگونه تغییراتی در آفات مطالعه1داشته باشیم

اگر مطالعه خویش را بر اساس اصول علمی و پیشرفته مطالعه بنا سازیم، هرگز در درک مطالب با اشکال مواجه نخواهیم شد و دچار فراموشی و حواس پرتی و خستگی و بی علاقگی نخواهیم گردید و بازدهی خود را از مطالعه به میزان 100% خواهیم رساند. برای فردی که به فراگیری مهارتهای مطالعه پرداخته است، حواس پرتی و خستگی و بی علاقگی نخواهیم گردید و بازدهی خود را از مطالعه به میزان 100% خواهیم رساند. برای فردی که به فراگیری مهارتهای مطالعه پرداخته است، حواس پرتی و فراموشی مطالب مطالعه شده، همانقدر بی معنی است که فراموش کردن نام خود این فرد با علاقه فراوان به مطالعه می پردازد و چون به راحتی قادر به درک و به خاطرسپاری کامل مطالب برای همیشه می باشد، این امر نیز به اشتیاق او دامن می زند و بسیاری از اوقات خویش را به مطالعه و بهره برداری از آن و ابداع و اکتشاف اختصاص می دهد.برای چنین فردی شگفت آور است هر گاه نتوان به تمامی پرسشهایی که از متن مورد مطالعه می شود، پاسخ گفت: پس:

عکس آفات مطالعه

افات و عوارض مطالعه

چگونه تغییراتی درافات و عوارض مطالعه داشته باشیم

اتخاذ شیوه‌های نادرست مطالعه به معنای فراهم آوردن زمینه برای بروز انواع آفات و مشکلات است که وجو هر یک از این عوارض بیانگر این امر است که هرگز نمی‌توان به کسب بازدهی مطلوب از اوقات مطالعه نایل آمد. عدم توانایی در درک و به خاطر سپاری کامل مطالب، فراموشی، عدم توانایی در با یادآوری راحت و سریع مطالب ذخیره شده در حافظه، عدم توانایی در پیوند مطالب به یکدیگر، عدم توانایی در تحلیل و بسط مطالب، عدم توانایی در ارائه ارتباطات تازه و کشف مفاهیم‌نو، عدم علاقه و شوق به مطالب، خستگی، کسلی و بی‌حوصلگی، عدم تمرکز حواس، عدم توانایی در عبارت خوانی یا اندیشه خوانی، پایین‌بودن سرعت مطالعه و ناتوانی در بازاریابی مطالب، از مهمترین آفات و عوارض مطالعه و نشانه نادرست بودن شیوه مطالعه است.‌پس هرگاه بتوان به تصحیح شیوه مطالعه پرداخت، آفات و عوارض مطالعه پایان خواهد یافت، به عبارت دیگر محو آفات و عوارض مطالعه در گرو عمل به مبنای شیوه درست مطالعه است.

عکس آفات مطالعه

چاره ای برای درمان آفات مطالعه

چگونه تغییراتی درافات و عوارض مطالعه۱ داشته باشیم

پس هر گاه بتوان به تصحیح شیوه مطالعه پرداخت، آفات و عوارض مطالعه و ارائه شیوه هایی که بر اساس آن بتوان به کسب بیشترین بازدهی نایل آمد، می بایست به تامل در بیماریهای ناشی از کاربرود شیوه نادرست مطالعه پرداخت تا بر اساس این شناخت، شیوه های درمان این درد را دریافت، چه هر گاه به درد خویش پی نبریم و بر تبعات آن آگاه نباشیم، در پی چاره بر نخواهیم آمد. برای یافتن چاره، شناخت به آنچه که موجب بروز دردی پس از درد دیگر گشت تا سرانجام فرقت میان ما و آن بهترین یار را موجب گشت، چاره ساز خواهد بود.

سوالات متداول