موسسه تند خوانی نصرت

تفاوت میان تصویر خوانی و سریع خوانی چیست؟

تصویر خوانی توسط Paul R. Scheele راه اندازی شده و شامل 5 مرحله ی: آمادگی، پیش خوانی، تصویر خوانی، پس خوانی و فعال سازی می باشد. سریع خوانی توسط Jan Cisek و Susan Norman راه اندازی شده است، و سیستمی انعطاف پذیر سریع خوانی بر اساس37 تکنیک سریع خوانی و تصویر خوانی می باشد.

مقد.مه

مقد.مه

سریع خوانی می تواند در طی 4 گام انجام شود: 1. پیش خوانی 2. تمرین مطلب 3. تند خوانی 4. مرور. در بسیاری از مواقع، سریع خوانی بهتر از سریع خواند سنتی و تصویر خوتنی است و انتخاب هاب بیشتر، انعطاف پذیری و سود دهی بیشتری برای کسانی که میخواهند بیشتر و سریع تر بخوانند، دارد.

متن انگلیسی

متن انگلیسی

What is the difference between the Photo Reading Whole Mind System and speed reading? The Photo Reading Whole Mind System, as developed by Paul R. Scheele, is a five-step sequential speed reading system that includes 1. Preparation 2. Preview 3. Photo Reading 4. Post view and 5. Activation. Speed reading, developed by Jan Cisek and Susan Norman, is a flexible speed reading system based on 37 speed reading and photo reading/downloading techniques. Speed reading can be used in a sequence i.e. in four steps: 1. Preview 2. Work session 3. Rapid read 4. Review. In many ways, speed reading goes beyond traditional speed reading and photo reading techniques and offers more choice, flexibility and effectiveness for anyone who wants to read more and faster.

ایمان،  کلید موفقیت است

ایمان، کلید موفقیت است

تصویر خوانی به هیچ وجه مثل خواندن معمولی نیست. Paul Scheele می گوید که تمامی این گام ها مکمل هم هستند، برای فریب دادن ذهن خودآگاه که تصور کند چیزی را خوانده است. تصویر خوانی یعنی کسب اطلاعات به صورت نیمه هشیار و با سرعتی فوق طبیعی. اگر تصویر خوان ماهری باشید، باید بدانید که گام های دیگر اصلا به اندازه ی گام تصویر خوانی مهم نیستند. اما تصویر خوانی فرآیندی نیمه هشیار است. و ذهن نیمه هشیار هر چند قدرتمند و پر مایه استف اما بسیار مانند بچه هاست و تقلید می کند و در برابر تلقینات آسیب پذیر است. شما ذهن نیمه هشیار خود را قانع می کنید که مطالعه کرده اید، و تمام مطالبی که تصویر خوانی کرده اید را درک کرده و فهمیده اید، و سپس با معجزاتی که ذهن نیمه هشیارتان برایتان انجام می دهد، شگفت زده خواهید شد. در مقابل اگر اجازه دهید که منطق ذهن هشیارتان پیروز شود و بگویید" من یه سری صفحه هارو جا انداختم، همه چیزی که می دونم چنتا کلمه از مرحله ی قبلیه"، ذهن نیمه هشیارتان اطاعت کرده و فراموش می کند که شما تمام اطلاعات کتاب را کسب کرده اید! تصدیق های لازم برای تصویر خوانی را جدی بگیرید، آن ها مهمترین قسمت ها هستند.

تصویر خوانی فقط برای باهوش ها نیست

تصویر خوانی فقط برای باهوش ها نیست

همه دارای قدرت یکسان ذهن نیمه هشیار هستند. مهم نیست که IQ شما چقدر باشد، زیرا دخالت ذهن هشیار در این فرایند بسیار کم است. بیساری از افراد این روند را درک نکرده اند و می گویند که تصویر خوانی برای افراد باهوش و بسیار مبتکر است. این طرز فکر را کنار بگذارید. حتی اگر گربه شما خواندن بلد باشد، پس تصویر خوانی هم بلد است! به آسانی همان خواندن است. ذهن نیمه هشیار در حیوانات نیز فعال است. اما تنها انسان ها می توانند با تلقینات، قدرت شگرف آن را راه بیندازند. اگر تصمیمی قوی برای خواندن چیزی مثل فیزیک کوانتوم دارید و ذهن هشیارتان آن را بسیار سخت می داند، با استفاده از تصویر خوانی درک درست و کاملی از همه س مطالب آن خواهید داشت و قادر به استفاده از مطالب خواهید بود. هوش هشیار هیچ اشتراکی با هوش نیمه هشیار ندارد. همه می توانند تصویر خوانی کنند. تصویر خوانی یعنی ایمان به قدرت ذهن نیمه هشیار خود.

قبل از شروع هدف داشته باشید

قبل از شروع هدف داشته باشید

هر چقدر تمرکزتان شفاف تر و متمرکز تر باشد، به همان اندازه فعال سازی و یافتن اطلاعاتی که می خواهید آسان تر خواهد بود. تمام مراحل تصویر خوانی را برای هر کتابی انجام دهید. هرچقدر بیشتر ازین روش استفاده کنید، آسان تر خواهد شد!