موسسه تند خوانی نصرت

خلاصه نموداری لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

دانلود رایگان خلاصه نموداری حقوق

تعداد مواد و تبصره: 321

باب سوم- شرکتهای تجارتی
فصل اول- اقسام شرکتها
مبحث اول- شرکت‌های سهامی
بخش 1 - تعریف و تشکیل شرکت سهامی
بخش 2 - سهام ‌
بخش 3 - تبدیل سهام
بخش 6 - هیأت مدیره
بخش 4 - اوراق قرضه
بخش 5 - مجامع عمومی
بخش 7 - بازرسان
بخش 8 - تغییرات در سرمایه شرکت
بخش 9 - انحلال و تصفیه
بخش 10 - حساب‌های شرکت
بخش 11 - مقررات جزایی
بخش 12 - مقررات مختلف مربوط به شرکت‌های سهامیC 2020 Yad-roye-yar institute