موسسه تند خوانی نصرت

خلاصه نموداری قانون مدنی

دانلود رایگان خلاصه نموداری حقوق

تعداد مواد و تبصره: 1352

مقدمه- در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم
جلد اول – در اموال
کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به‌طور کلی
باب اول – در بیان انواع اموال
مقدمه باب اول – در بیان انواع اموال
فصل اول – در اموال غیرمنقول
فصل دوم – در اموال منقوله
فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد
باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل می‌شود
فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد
فصل اول – در مالکیت
فصل دوم – در حق انتفاع
مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی
مبحث دوم – در وقف
مبحث سوم – در حق انتفاع از مباحات
فصل سوم- در حق ارتفاق نسبت بملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول – در حق ارتفاق نسبت بملک غیر
مبحث دوم – در احکام و آثار املاک نسبت باملاک مجاور
مبحث سوم – در حریم املاک
کتاب دوم – در اسباب تملک
قسمت اول- در احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه
باب اول – در احیاء اراضی موات و مباحه
باب دوم- در حیازت مباحات
باب سوم – در معادن
باب چهارم – در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
فصل اول – در اشیاء پیدا شده
فصل دوم – در حیوانات ضاله
باب پنجم – در دفینه
فصل دوم – در حیوانات ضاله
باب ششم – در شکار
فصل دوم – در حیوانات ضاله
قسمت دوم- ‌در عقود و معاملات و الزامات
باب اول – در عقود و تعهدات بطور کلی
فصل اول – در اقسام عقود و معاملات
فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله
فصل سوم – در اثر معاملات
فصل چهارم- ‌در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود
فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
فصل ششم – در سقوط تعهدات
باب دوم – در الزاماتیکه [الزاماتی که] بدون قرارداد حاصل می‌شود.
فصل اول – در کلیات
فصل دوم – در ضمان قهری
باب سوم- در عقود معینه مختلفه
فصل اول
فصل دوم – در بیع و شرط
فصل سوم – در معاوضه
فصل چهارم – در اجاره
فصل پنجم – در مزارعه و مساقات
فصل ششم – در مضاربه
فصل هفتم – در جعاله
فصل هشتم – در شرکت
فصل نهم – در ودیعه
فصل دهم – در عاریه
فصل یازدهم – در قرض
فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی
فصل سیزدهم – در وکالت
فصل چهاردهم – در ضمان عقدی
فصل پانزدهم -در حواله
فصل شانزدهم – در کفالت
فصل هفدهم در صلح
فصل هیجدهم – در رهن
فصل نوزدهم – در هبه
قسمت سوم – در اخذ بشفعه
قسمت چهارم – در وصایا و ارث
باب اول – در وصایا
فصل اول – در کلیات
فصل دوم – در موصی
فصل سوم – در موصی‌به
فصل چهارم – در موصی‌له
فصل پنجم – در وصی
باب دوم – در ارث
فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
فصل دوم – در حق ارث
فصل سوم – در شرایط و جمله از موانع ارث
فصل چهارم – در حجب
فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض
فصل ششم – در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث
کتاب سوم – در مقررات مختلفه
جلد دوم – در اشخاص
کتاب اول – در کلیات
کتاب دوم – در تابعیت
کتاب سوم در اسناد سجل احوال
کتاب چهارم در اقامتگاه
کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر
کتاب ششم ‌در قرابت
کتاب هفتم – در نکاح و طلاق
باب اول – در نکاح
فصل اول -در خواستگاری
فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج
فصل سوم – در موانع نکاح
فصل چهارم – شرایط صحت نکاح
فصل پنجم – وکالت در نکاح
فصل ششم – در نکاح منقطع
فصل هفتم – در مهر
فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت بیکدیکر [بیکدیگر]
باب دوم – در انحلال عقد نکاح
فصل اول – در مورد امکان فسخ نکاح
فصل دوم – در طلاق
مبحث اول – در کلیات
مبحث دوم – در اقسام طلاق
مبحث سوم – در عده
کتاب هشتم – در اولاد
باب اول – در نسب
باب دوم ‌در نکاهداری [نگاهداری] و تربیت اطفال
باب سوم – ‌در ولایت قهری پدر و جد پدری
کتاب نهم – در خانواده
فصل اول – در الزام بانفاق
کتاب دهم – در حجر و قیمومت
فصل اول – در کلیات
فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن
فصل سوم – در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن ‌نظارت مدعی‌ العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید.
فصل چهارم – در موارد عزل قیم
فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت
جلد سوم- ‌در ادله اثبات دعوی
کتاب اول – در اقرار
باب اول – در شرایط اقرار
باب دوم – در آثار اقرار
کتاب دوم – در اسناد
باب دوم – در آثار اقرار
کتاب سوم – در شهادت
باب اول – در موارد شهادت
باب دوم – در شرایط شهادت
کتاب چهارم – در امارات
کتاب پنجم – در قسمC 2020 Yad-roye-yar institute