موسسه تند خوانی نصرت

خلاصه نموداری قانون مجازات اسلامی

دانلود رایگان خلاصه نموداری حقوق

تعداد مواد و تبصره: 939

کتاب چهارم- دیات
بخش دوم ـ مقادیر دیه
فصل سوم - دیه مقدر اعضاء
مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه
مبحث اول - دیه مو
مبحث دوم ـ دیه چشم
مبحث سوم ـ دیه بینی
مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش
مبحث پنجم ـ دیه لب
مبحث ششم ـ دیه زبان
مبحث هفتم ـ دیه دندان
مبحث هشتم ـ دیه گردن
مبحث نهم ـ دیه فک
مبحث دهم ـ دیه دست و پا
مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه
مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء
مبحث چهاردهم - دیه اندام تناسلی و بیضه
مبحث پانزدهم ـ دیه پستان
فصل اول ـ دیه نفس
فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء
فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع
مبحث پانزدهم ـ دیه پستان
فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع
مبحث اول- دیه عقل
مبحث دوم - دیه شنوایی
مبحث سوم - دیه بینایی
مبحث چهارم - دیه بویایی
مبحث پنجم - دیه چشایی
مبحث ششم - دیه صوت و گویایی
مبحث هفتم - دیه سایر منافع
فصل ششم ـ دیه جراحات
فصل هفتم - دیه جنین
فصل هشتم - دیه جنایت بر میت
بخش اول - مواد عمومی
فصل اول - تعریف دیه و موارد آن
فصل دوم ـ ضمان دیه
فصل سوم ـ راه های اثبات دیه
فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه
فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه
فصل ششم ـ موجبات ضمان
فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات
کتاب اول ـ کلیات
بخش اول ـ مواد عمومی
فصل اول ـ تعاریف
فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان
فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری
بخش دوم: مجازات ها
فصل اول ـ مجازات های اصلی
فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی
فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن
فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم
فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات
فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی
فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط
فصل نهم ـ مجازات های جایگزین حبس
فصل دهم ـ مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
فصل یازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو
مبحث دوم ـ نسخ قانون
مبحث سوم ـ گذشت شاکی
مبحث چهارم ـ مرور زمان
مبحث پنجم ـ توبه مجرم
مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
بخش سوم ـ جرائم
فصل اول ـ شروع به جرم
فصل دوم ـ شرکت در جرم
فصل سوم ـ معاونت در جرم
فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
فصل پنجم ـ تعدد جرم
فصل ششم ـ تکرار جرم
بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری
فصل اول ـ شرایط مسؤولیت کیفری
فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری
بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری
فصل اول ـ مواد عمومی
فصل دوم ـ اقرار
فصل سوم ـ شهادت
فصل چهارم ـ سوگند
فصل پنجم ـ علم قاضی
بخش ششم ـ مسائل متفرقه
فصل پنجم ـ علم قاضی
کتاب دوم - حدود
بخش اول - مواد عمومی
فصل پنجم ـ علم قاضی
بخش دوم - جرائم موجب حد
فصل اول - زنا
فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه
فصل سوم - قوادی
فصل چهارم - قذف
فصل پنجم- سبّ نبی
فصل ششم- مصرف مسکر
فصل هفتم- سرقت
فصل هشتم- محاربه
فصل نهم- بغی و افساد فی الارض
کتاب سوم- قصاص
بخش اول - مواد عمومی
فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات
فصل دوم- تداخل جنایات
فصل سوم- شرایط عمومی قصاص
فصل چهارم- راه های اثبات جنایت
فصل پنجم- صاحب حق قصاص
فصل ششم- شرکت در جنایت
فصل هفتم- اکراه در جنایت
بخش دوم- قصاص نفس
بخش سوم- قصاص عضو
فصل اول- موجب قصاص عضو
فصل دوم- شرایط قصاص عضو
بخش چهارم- اجرای قصاص
فصل اول- مواد عمومی
فصل دوم- اجرای قصاص نفس
فصل سوم- اجرای قصاص عضوC 2020 Yad-roye-yar institute