موسسه تند خوانی نصرت

خلاصه نموداری قانون تجارت

دانلود رایگان خلاصه نموداری حقوق

تعداد مواد و تبصره: 613

‌باب اول: ‌تجار و معاملات تجارتی
باب دوم ‌دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ‌
فصل اول - دفاتر تجارتی
فصل دوم - دفتر ثبت تجارتی
باب سوم ‌شرکتهای تجارتی
مقدمه
فصل اول- اقسام شرکتها
‌مبحث اول - شرکت سهامی
یک - کلیات
دو - تشکیل شرکت
3 - مدیرهای شرکت و وظایف آنها
4 - مفتشین شرکت و وظایف آنها
5 - مجمع عمومی شرکت
6 - در تبدیل سهام
مبحث دوم - شرکت با مسئولیت محدود
مبحث سوم - شرکت تضامنی
مبحث چهارم - در شرکت مختلط غیر سهامی
مبحث پنجم - شرکت مختلط سهامی
مبحث ششم - شرکت نسبی
مبحث هفتم ‌شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف
فصل دوم ‌در مقررات راجعه به ثبت شرکتها و نشر شرکتنامه‌ها
فصل سوم ‌در تصفیه امور شرکتها
فصل چهارم - مقررات مختلفه
‌باب چهارم ‌برات - فته‌طلب - چک
فصل اول - برات
مبحث اول - صورت برات
مبحث دوم - در قبول و نکول
مبحث سوم - در قبولی شخص ثالث
مبحث چهارم - در وعده برات
مبحث پنجم - ظهرنویسی
مبحث ششم - مسئولیت
مبحث هفتم - در پرداخت
مبحث هشتم - تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
‌مبحث نهم - حقوق و وظایف دارنده برات
مبحث دهم - در اعتراض (‌پروتست)
‌مبحث یازدهم - برات رجوعی
مبحث دوازدهم - قوانین خارجی
فصل دوم - در فته‌طلب
فصل سوم - چک
‌فصل چهارم - در مرور زمان
باب پنجم - اسناد در وجه حامل
باب ششم - دلالی
فصل اول - کلیات
فصل دوم - اجرت دلال و مخارج
فصل سوم - دفتر
‌باب هفتم ‌حق‌العمل‌کاری
باب هشتم - قرارداد حمل و نقل
باب نهم - قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
باب دهم - ضمانت
‌باب یازدهم - در ورشکستگی
فصل اول - در کلیات
فصل دوم - در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
فصل سوم - در تعیین عضو ناظر
فصل چهارم - در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
فصل پنجم - در مدیر تصفیه
فصل ششم - در وظایف مدیر تصفیه
مبحث اول - در کلیات
مبحث دوم - در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
مبحث سوم - در فروش اموال و وصول مطالبات
مبحث چهارم - در اقدامات تأمینیه
مبحث پنجم - در تشخیص مطالبات طلبکارها
فصل هفتم - در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
مبحث اول - در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها
مبحث دوم - در قرارداد ارفاقی ‌فقره اول - در ترتیب قرارداد ارفاقی
مبحث سوم - در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
فصل هشتم - در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها ‌
مبحث اول ‌در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند
مبحث دوم ‌در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند
فصل نهم ‌در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
فصل دهم - در دعوی استرداد ‌
فصل یازدهم - در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
‌باب دوازدهم - در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر
فصل دوم - در ورشکستگی به تقلب
فصل سوم - در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند ‌
فصل چهارم - در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
‌باب پانزدهم - شخصیت حقوقی
فصل اول - اشخاص حقوقی
فصل دوم - حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقیC 2020 Yad-roye-yar institute