موسسه تند خوانی نصرت

آزمون آنلاین قانون مدنی

آزمون آنلاین حقوق رایگان

آزمون آنلاین قانون مدنی رایگان

تعداد مواد و تبصره: 1352
تعداد سوال جاخالی 3558 سوال
تعداد سوال موضوع محور 1312 سوال
تعداد سوال مفهوم محور 1126 سوال
تعداد سوالات تشریحی: 287 سوال

ابتدا تایید کنید که ربات نیستید تا لینکها به درستی کار کنند

4730w
انچه در ادامه می بینید فقط فهرست قانون مدنی است. باید در باکس زرد رنگ بالا ربات نبودن خودتون رو تایید کنید تا این فهرست به صورت لینک در بیاد. بعد میتونین روی هر لینک کلیک کنید تا ازمون از همون سرفصل یا مبحث براتون ساخته بشه

فهرست کتاب قانون مدنی

مقدمه- در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم
جلد اول – در اموال
کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به‌طور کلی
باب اول – در بیان انواع اموال
مقدمه باب اول – در بیان انواع اموال
فصل اول – در اموال غیرمنقول
فصل دوم – در اموال منقوله
فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد
باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل می‌شود
فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد
فصل اول – در مالکیت
فصل دوم – در حق انتفاع
مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی
مبحث دوم – در وقف
مبحث سوم – در حق انتفاع از مباحات
فصل سوم- در حق ارتفاق نسبت بملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول – در حق ارتفاق نسبت بملک غیر
مبحث دوم – در احکام و آثار املاک نسبت باملاک مجاور
مبحث سوم – در حریم املاک
کتاب دوم – در اسباب تملک
قسمت اول- در احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه
باب اول – در احیاء اراضی موات و مباحه
باب دوم- در حیازت مباحات
باب سوم – در معادن
باب چهارم – در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
فصل اول – در اشیاء پیدا شده
فصل دوم – در حیوانات ضاله
باب پنجم – در دفینه
فصل دوم – در حیوانات ضاله
باب ششم – در شکار
فصل دوم – در حیوانات ضاله
قسمت دوم- ‌در عقود و معاملات و الزامات
باب اول – در عقود و تعهدات بطور کلی
فصل اول – در اقسام عقود و معاملات
فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله
فصل سوم – در اثر معاملات
فصل چهارم- ‌در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود
فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
فصل ششم – در سقوط تعهدات
باب دوم – در الزاماتیکه [الزاماتی که] بدون قرارداد حاصل می‌شود.
فصل اول – در کلیات
فصل دوم – در ضمان قهری
باب سوم- در عقود معینه مختلفه
فصل اول
فصل دوم – در بیع و شرط
فصل سوم – در معاوضه
فصل چهارم – در اجاره
فصل پنجم – در مزارعه و مساقات
فصل ششم – در مضاربه
فصل هفتم – در جعاله
فصل هشتم – در شرکت
فصل نهم – در ودیعه
فصل دهم – در عاریه
فصل یازدهم – در قرض
فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی
فصل سیزدهم – در وکالت
فصل چهاردهم – در ضمان عقدی
فصل پانزدهم -در حواله
فصل شانزدهم – در کفالت
فصل هفدهم در صلح
فصل هیجدهم – در رهن
فصل نوزدهم – در هبه
قسمت سوم – در اخذ بشفعه
قسمت چهارم – در وصایا و ارث
باب اول – در وصایا
فصل اول – در کلیات
فصل دوم – در موصی
فصل سوم – در موصی‌به
فصل چهارم – در موصی‌له
فصل پنجم – در وصی
باب دوم – در ارث
فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
فصل دوم – در حق ارث
فصل سوم – در شرایط و جمله از موانع ارث
فصل چهارم – در حجب
فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض
فصل ششم – در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث
کتاب سوم – در مقررات مختلفه
جلد دوم – در اشخاص
کتاب اول – در کلیات
کتاب دوم – در تابعیت
کتاب سوم در اسناد سجل احوال
کتاب چهارم در اقامتگاه
کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر
کتاب ششم ‌در قرابت
کتاب هفتم – در نکاح و طلاق
باب اول – در نکاح
فصل اول -در خواستگاری
فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج
فصل سوم – در موانع نکاح
فصل چهارم – شرایط صحت نکاح
فصل پنجم – وکالت در نکاح
فصل ششم – در نکاح منقطع
فصل هفتم – در مهر
فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت بیکدیکر [بیکدیگر]
باب دوم – در انحلال عقد نکاح
فصل اول – در مورد امکان فسخ نکاح
فصل دوم – در طلاق
مبحث اول – در کلیات
مبحث دوم – در اقسام طلاق
مبحث سوم – در عده
کتاب هشتم – در اولاد
باب اول – در نسب
باب دوم ‌در نکاهداری [نگاهداری] و تربیت اطفال
باب سوم – ‌در ولایت قهری پدر و جد پدری
کتاب نهم – در خانواده
فصل اول – در الزام بانفاق
کتاب دهم – در حجر و قیمومت
فصل اول – در کلیات
فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن
فصل سوم – در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن ‌نظارت مدعی‌ العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید.
فصل چهارم – در موارد عزل قیم
فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت
جلد سوم- ‌در ادله اثبات دعوی
کتاب اول – در اقرار
باب اول – در شرایط اقرار
باب دوم – در آثار اقرار
کتاب دوم – در اسناد
باب دوم – در آثار اقرار
کتاب سوم – در شهادت
باب اول – در موارد شهادت
باب دوم – در شرایط شهادت
کتاب چهارم – در امارات
کتاب پنجم – در قسم

لیست آزمونهای ساخته شده توسط کاربران

آزمون آنلاین حقوق کد 92 از قانون مدنی
آزمون آنلاین حقوق کد 93 از قانون مدنی
آزمون آنلاین حقوق کد 94 از قانون مدنی
آزمون آنلاین حقوق کد 95 از قانون مدنی
آزمون آنلاین حقوق کد 97 از قانون مدنی
آزمون آنلاین حقوق کد 99 از مقدمه- در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم
آزمون آنلاین حقوق کد 100 از مقدمه- در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم
آزمون آنلاین حقوق کد 102 از کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به‌طور کلی
آزمون آنلاین حقوق کد 103 از باب اول – در بیان انواع اموال
آزمون آنلاین حقوق کد 104 از فصل اول – در اموال غیرمنقول
آزمون آنلاین حقوق کد 105 از کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به‌طور کلی
آزمون آنلاین حقوق کد 110 از فصل پنجم – در مزارعه و مساقات
آزمون آنلاین حقوق کد 111 از فصل ششم – در مضاربه
آزمون آنلاین حقوق کد 112 از فصل سوم- در حق ارتفاق نسبت بملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
آزمون آنلاین حقوق کد 114 از فصل هشتم – در شرکت
آزمون آنلاین حقوق کد 116 از فصل پانزدهم -در حواله
آزمون آنلاین حقوق کد 1116 از قسمت سوم – در اخذ بشفعه
آزمون آنلاین حقوق کد 1117 از قسمت سوم – در اخذ بشفعه
آزمون آنلاین حقوق کد 1119 از کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به‌طور کلیC 2020 Yad-roye-yar institute