موسسه تند خوانی نصرت

آزمون آنلاین قانون مجازات اسلامی

آزمون آنلاین حقوق رایگان

آزمون آنلاین قانون مجازات اسلامی رایگان

تعداد مواد و تبصره: 939
تعداد سوال جاخالی 0 سوال
تعداد سوال موضوع محور 659 سوال
تعداد سوال مفهوم محور 0 سوال
تعداد سوالات تشریحی: 1 سوال

ابتدا تایید کنید که ربات نیستید تا لینکها به درستی کار کنند

4687z
انچه در ادامه می بینید فقط فهرست قانون مجازات اسلامی است. باید در باکس زرد رنگ بالا ربات نبودن خودتون رو تایید کنید تا این فهرست به صورت لینک در بیاد. بعد میتونین روی هر لینک کلیک کنید تا ازمون از همون سرفصل یا مبحث براتون ساخته بشه

فهرست کتاب قانون مجازات اسلامی

کتاب چهارم- دیات
بخش دوم ـ مقادیر دیه
فصل سوم - دیه مقدر اعضاء
مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه
مبحث اول - دیه مو
مبحث دوم ـ دیه چشم
مبحث سوم ـ دیه بینی
مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش
مبحث پنجم ـ دیه لب
مبحث ششم ـ دیه زبان
مبحث هفتم ـ دیه دندان
مبحث هشتم ـ دیه گردن
مبحث نهم ـ دیه فک
مبحث دهم ـ دیه دست و پا
مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه
مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء
مبحث چهاردهم - دیه اندام تناسلی و بیضه
مبحث پانزدهم ـ دیه پستان
فصل اول ـ دیه نفس
فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء
فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع
مبحث پانزدهم ـ دیه پستان
فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع
مبحث اول- دیه عقل
مبحث دوم - دیه شنوایی
مبحث سوم - دیه بینایی
مبحث چهارم - دیه بویایی
مبحث پنجم - دیه چشایی
مبحث ششم - دیه صوت و گویایی
مبحث هفتم - دیه سایر منافع
فصل ششم ـ دیه جراحات
فصل هفتم - دیه جنین
فصل هشتم - دیه جنایت بر میت
بخش اول - مواد عمومی
فصل اول - تعریف دیه و موارد آن
فصل دوم ـ ضمان دیه
فصل سوم ـ راه های اثبات دیه
فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه
فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه
فصل ششم ـ موجبات ضمان
فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات
کتاب اول ـ کلیات
بخش اول ـ مواد عمومی
فصل اول ـ تعاریف
فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان
فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری
بخش دوم: مجازات ها
فصل اول ـ مجازات های اصلی
فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی
فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن
فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم
فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات
فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی
فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط
فصل نهم ـ مجازات های جایگزین حبس
فصل دهم ـ مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
فصل یازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو
مبحث دوم ـ نسخ قانون
مبحث سوم ـ گذشت شاکی
مبحث چهارم ـ مرور زمان
مبحث پنجم ـ توبه مجرم
مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
بخش سوم ـ جرائم
فصل اول ـ شروع به جرم
فصل دوم ـ شرکت در جرم
فصل سوم ـ معاونت در جرم
فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
فصل پنجم ـ تعدد جرم
فصل ششم ـ تکرار جرم
بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری
فصل اول ـ شرایط مسؤولیت کیفری
فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری
بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری
فصل اول ـ مواد عمومی
فصل دوم ـ اقرار
فصل سوم ـ شهادت
فصل چهارم ـ سوگند
فصل پنجم ـ علم قاضی
بخش ششم ـ مسائل متفرقه
فصل پنجم ـ علم قاضی
کتاب دوم - حدود
بخش اول - مواد عمومی
فصل پنجم ـ علم قاضی
بخش دوم - جرائم موجب حد
فصل اول - زنا
فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه
فصل سوم - قوادی
فصل چهارم - قذف
فصل پنجم- سبّ نبی
فصل ششم- مصرف مسکر
فصل هفتم- سرقت
فصل هشتم- محاربه
فصل نهم- بغی و افساد فی الارض
کتاب سوم- قصاص
بخش اول - مواد عمومی
فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات
فصل دوم- تداخل جنایات
فصل سوم- شرایط عمومی قصاص
فصل چهارم- راه های اثبات جنایت
فصل پنجم- صاحب حق قصاص
فصل ششم- شرکت در جنایت
فصل هفتم- اکراه در جنایت
بخش دوم- قصاص نفس
بخش سوم- قصاص عضو
فصل اول- موجب قصاص عضو
فصل دوم- شرایط قصاص عضو
بخش چهارم- اجرای قصاص
فصل اول- مواد عمومی
فصل دوم- اجرای قصاص نفس
فصل سوم- اجرای قصاص عضو

لیست آزمونهای ساخته شده توسط کاربران

آزمون آنلاین حقوق کد 107 از قانون مجازات اسلامیC 2020 Yad-roye-yar institute