موسسه تند خوانی نصرت

آزمون آنلاین قانون تجارت

آزمون آنلاین حقوق رایگان

آزمون آنلاین قانون تجارت رایگان

تعداد مواد و تبصره: 613
تعداد سوال جاخالی 0 سوال
تعداد سوال موضوع محور 578 سوال
تعداد سوال مفهوم محور 0 سوال
تعداد سوالات تشریحی: 0 سوال

ابتدا تایید کنید که ربات نیستید تا لینکها به درستی کار کنند

1512z
انچه در ادامه می بینید فقط فهرست قانون تجارت است. باید در باکس زرد رنگ بالا ربات نبودن خودتون رو تایید کنید تا این فهرست به صورت لینک در بیاد. بعد میتونین روی هر لینک کلیک کنید تا ازمون از همون سرفصل یا مبحث براتون ساخته بشه

فهرست کتاب قانون تجارت

‌باب اول: ‌تجار و معاملات تجارتی
باب دوم ‌دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ‌
فصل اول - دفاتر تجارتی
فصل دوم - دفتر ثبت تجارتی
باب سوم ‌شرکتهای تجارتی
مقدمه
فصل اول- اقسام شرکتها
‌مبحث اول - شرکت سهامی
یک - کلیات
دو - تشکیل شرکت
3 - مدیرهای شرکت و وظایف آنها
4 - مفتشین شرکت و وظایف آنها
5 - مجمع عمومی شرکت
6 - در تبدیل سهام
مبحث دوم - شرکت با مسئولیت محدود
مبحث سوم - شرکت تضامنی
مبحث چهارم - در شرکت مختلط غیر سهامی
مبحث پنجم - شرکت مختلط سهامی
مبحث ششم - شرکت نسبی
مبحث هفتم ‌شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف
فصل دوم ‌در مقررات راجعه به ثبت شرکتها و نشر شرکتنامه‌ها
فصل سوم ‌در تصفیه امور شرکتها
فصل چهارم - مقررات مختلفه
‌باب چهارم ‌برات - فته‌طلب - چک
فصل اول - برات
مبحث اول - صورت برات
مبحث دوم - در قبول و نکول
مبحث سوم - در قبولی شخص ثالث
مبحث چهارم - در وعده برات
مبحث پنجم - ظهرنویسی
مبحث ششم - مسئولیت
مبحث هفتم - در پرداخت
مبحث هشتم - تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
‌مبحث نهم - حقوق و وظایف دارنده برات
مبحث دهم - در اعتراض (‌پروتست)
‌مبحث یازدهم - برات رجوعی
مبحث دوازدهم - قوانین خارجی
فصل دوم - در فته‌طلب
فصل سوم - چک
‌فصل چهارم - در مرور زمان
باب پنجم - اسناد در وجه حامل
باب ششم - دلالی
فصل اول - کلیات
فصل دوم - اجرت دلال و مخارج
فصل سوم - دفتر
‌باب هفتم ‌حق‌العمل‌کاری
باب هشتم - قرارداد حمل و نقل
باب نهم - قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
باب دهم - ضمانت
‌باب یازدهم - در ورشکستگی
فصل اول - در کلیات
فصل دوم - در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
فصل سوم - در تعیین عضو ناظر
فصل چهارم - در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
فصل پنجم - در مدیر تصفیه
فصل ششم - در وظایف مدیر تصفیه
مبحث اول - در کلیات
مبحث دوم - در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
مبحث سوم - در فروش اموال و وصول مطالبات
مبحث چهارم - در اقدامات تأمینیه
مبحث پنجم - در تشخیص مطالبات طلبکارها
فصل هفتم - در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
مبحث اول - در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها
مبحث دوم - در قرارداد ارفاقی ‌فقره اول - در ترتیب قرارداد ارفاقی
مبحث سوم - در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
فصل هشتم - در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها ‌
مبحث اول ‌در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند
مبحث دوم ‌در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند
فصل نهم ‌در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
فصل دهم - در دعوی استرداد ‌
فصل یازدهم - در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
‌باب دوازدهم - در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر
فصل دوم - در ورشکستگی به تقلب
فصل سوم - در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند ‌
فصل چهارم - در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
‌باب پانزدهم - شخصیت حقوقی
فصل اول - اشخاص حقوقی
فصل دوم - حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی

لیست آزمونهای ساخته شده توسط کاربران

آزمون آنلاین حقوق کد 13 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 14 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 15 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 16 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 17 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 18 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 19 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 20 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 21 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 22 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 23 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 24 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 25 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 26 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 27 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 28 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 29 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 30 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 31 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 32 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 33 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 34 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 35 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 36 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 37 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 38 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 39 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 40 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 41 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 42 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 43 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 44 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 45 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 46 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 47 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 48 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 49 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 50 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 51 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 52 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 53 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 54 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 55 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 56 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 57 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 58 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 59 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 60 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 61 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 62 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 63 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 64 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 65 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 66 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 75 از مبحث اول- شرکت‌های سهامی
آزمون آنلاین حقوق کد 77 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 78 از بخش 2 - سهام ‌
آزمون آنلاین حقوق کد 79 از قانون تجارت
آزمون آنلاین حقوق کد 80 از باب سوم- شرکتهای تجارتی
آزمون آنلاین حقوق کد 81 از بخش 9 - انحلال و تصفیه
آزمون آنلاین حقوق کد 82 از بخش 9 - انحلال و تصفیه
آزمون آنلاین حقوق کد 83 از بخش 9 - انحلال و تصفیه
آزمون آنلاین حقوق کد 84 از بخش 9 - انحلال و تصفیه
آزمون آنلاین حقوق کد 85 از بخش 9 - انحلال و تصفیه
آزمون آنلاین حقوق کد 86 از بخش 9 - انحلال و تصفیه
آزمون آنلاین حقوق کد 87 از بخش 9 - انحلال و تصفیه
آزمون آنلاین حقوق کد 88 از بخش 9 - انحلال و تصفیه
آزمون آنلاین حقوق کد 89 از بخش 9 - انحلال و تصفیه
آزمون آنلاین حقوق کد 90 از بخش 8 - تغییرات در سرمایه شرکت
آزمون آنلاین حقوق کد 91 از بخش 8 - تغییرات در سرمایه شرکت
آزمون آنلاین حقوق کد 96 از بخش 1 - تعریف و تشکیل شرکت سهامی
آزمون آنلاین حقوق کد 98 از بخش 2 - سهام ‌
آزمون آنلاین حقوق کد 115 از قانون تجارتC 2020 Yad-roye-yar institute