موسسه تند خوانی نصرت

آزمون آنلاین قانون آیین دادرسی مدنی

آزمون آنلاین حقوق رایگان

آزمون آنلاین قانون آیین دادرسی مدنی رایگان

تعداد مواد و تبصره: 602
تعداد سوال جاخالی 0 سوال
تعداد سوال موضوع محور 10 سوال
تعداد سوال مفهوم محور 0 سوال
تعداد سوالات تشریحی: 10 سوال

ابتدا تایید کنید که ربات نیستید تا لینکها به درستی کار کنند

2701g
انچه در ادامه می بینید فقط فهرست قانون آیین دادرسی مدنی است. باید در باکس زرد رنگ بالا ربات نبودن خودتون رو تایید کنید تا این فهرست به صورت لینک در بیاد. بعد میتونین روی هر لینک کلیک کنید تا ازمون از همون سرفصل یا مبحث براتون ساخته بشه

فهرست کتاب قانون آیین دادرسی مدنی

کتاب اول - در امور مدنی‌کلیات‌
مقدمه- در امور مدنی‌کلیات
باب اول - در صلاحیت دادگاهها‌
فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها‌
فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
باب دوم - وکالت در دعاوی‌
باب سوم - دادرسی نخستین‌
فصل اول - دادخواست‌
مبحث اول - تقدیم دادخواست‌
مبحث دوم - شرایط دادخواست‌
مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست‌
مبحث چهارم - پیوستهای دادخواست
فصل دوم - بهای خواسته‌
فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی‌
مبحث اول - جریان دادخواست‌
مبحث دوم - ابلاغ‌
مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی‌
فصل چهارم - جلسه دادرسی‌
فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست‌
فصل ششم - امور اتفاقی‌
مبحث اول - تأمین خواسته1 - درخواست تأمین‌
مبحث دوم - ورود شخص ثالث‌
مبحث سوم - جلب شخص ثالث‌
مبحث چهارم - دعوای متقابل‌
مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی‌
فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه‌
مبحث اول - تأمین دلیل‌
مبحث دوم - اظهارنامه‌
فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
فصل نهم - سازش و درخواست آن‌
مبحث اول - سازش‌
مبحث دوم - درخواست سازش‌
مبحث سوم - حکم حضوری و غیابی‌
مبحث چهارم - واخواهی‌
مبحث پنجم - تصحیح رأی‌
مبحث ششم - دادرسی فوری‌
فصل دهم - رسیدگی به دلایل‌
مبحث اول - کلیات‌
مبحث دوم - اقرار‌
مبحث سوم - اسناد‌الف - مواد عمومی‌
مبحث چهارم - گواهی‌
مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی
مبحث ششم - رجوع به‌کارشناس‌
مبحث هفتم - سوگند‌
مبحث هشتم - نیابت قضایی‌
فصل یازدهم - رأی‌
مبحث اول - صدور و انشاء رأی‌
مبحث دوم - ابلاغ رأی‌
باب چهارم - تجدیدنظر‌
فصل اول - احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر‌
فصل دوم - آرای قابل تجدیدنظر‌
فصل سوم - مهلت تجدیدنظر‌
فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی‌
فصل پنجم - جهات تجدیدنظر‌
باب پنجم - فرجام‌خواهی‌
فصل اول - فرجام‌خواهی در امور مدنی‌
مبحث اول - فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام‌
مبحث دوم - موارد نقض‌
مبحث سوم - ترتیب فرجام‌خواهی‌
مبحث چهارم - ترتیب رسیدگی‌
مبحث پنجم - مهلت فرجام‌خواهی‌
مبحث ششم - اقدامات پس از نقض‌
مبحث هفتم - فرجام تبعی‌
فصل دوم - اعتراض شخص ثالث‌
مبحث هفتم - فرجام تبعی‌
فصل سوم - اعاده دادرسی‌
مبحث اول - جهات اعاده دادرسی‌
مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسی
مبحث سوم - ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
باب ششم - مواعد‌
فصل اول - تعیین و حساب مواعد‌
فصل دوم - دادن مهلت و تجدید موعد‌
باب هفتم - داوری‌
فصل دوم - دادن مهلت و تجدید موعد‌
باب هشتم - هزینه دادرسی و اعسار‌
فصل اول - هزینه دادرسی‌
فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی‌
باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد‌
فصل اول - کلیات‌
فصل دوم - خسارات‌
فصل سوم - مستثنیات دِ‌ین‌

لیست آزمونهای ساخته شده توسط کاربران

آزمون آنلاین حقوق کد 1118 از قانون آیین دادرسی مدنیC 2020 Yad-roye-yar institute