موسسه تند خوانی نصرت

مقایسه کلاسهای تندخوانی �������� ����������������

کد گروه
نام کلاس
موضوع اصلی کلاس
عنوان کلاس
استاد اول
تعداد جلسات
زمان هر جلسه
زمان کل جلسات کلاسها
طول دوره
شهریه دوره
تمرین روزانه در منزل
جمع کل تمرین در منزل
گروه دانش پذیران
تخفیف
ظرفیت
هزینه جانبی
سرفصلها
محل کلاس
هدف دوره
مزیت شرکت در دوره